Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

·   Buôn bán tư liutiêu dùng (Ch yếu là các dng c vt tư, thiết b thuc lĩnh vc đin dân dng và công nghip)
·   Đại lý mua, đại lý bán, ký gi hàng hoá
·   Dch v lp đặt, sa cha, bo hành các mt hàng Công ty kinh doanh
·   Xây lp các công trình đin dân dng và công nghip đến 35KV
·   Sn xut thiết b, dng c ngt, m đin, dng c bt, tt, bo v mch đin, bng đin, bng điu khin các loi, t trung thế và h thế
·   Sn xut đèn đin và thiết b chiếu sáng
·   Xây dng các công trình dân dng, công nghip, giao thông, thu li, cơ s h tng, văn hoá, th thao
·   Lp đặt h thng cp, thoát nước, h thng thông gió, làm lnh, điu hoà trung tâm, đin thoi, h thng báo động, báo cháy, lp đặt ng bơm, ng nước
·   Buôn bán thiết b, dng c h thng đin, thiết b cp thoát nước, điu hoà không khí, máy git, máy sy, t lnh, máy hút m, hút mùi, hút bi, máy khâu
·   Mua bán vt liu xây dng, đồ ngũ kim, thiết b nhit và ph tùng thay thế, lò sưởi kim loi, h thng sưởi bng nước nóng, thiết b v sinh, st, thép, ng thép, kim loi màu, kết cu thép, thép phôi, ng kim loi, tôn và thép lá, dây kim loi, khung nhôm, khung đồng, đồ g, đồ kim khí, hàng đin, đin t, đin lnh, đồ gia dng, đồ dùng cá nhân và gia đình, đồ ni, ngoi tht.
·   Mua bán, lp đặt thiết b văn phòng, máy vi tính, phn mm máy vi tính và các thiết b ngoi vi (máy in, máy photocopy, két st, vt tư ngành in)
·   Vn ti hàng hoá, vn chuyn hành khách.
Xut nhp khu các mt hàng công ty kinh doanh.
Tags: